Kenukan-Ryu & Bushidokan-Ryu Lineage

Home / Lineage

Part 1: Kenukan-Ryu 拳友館琉 Primary Influences

Jim

Harrison

Bushidokan Ryu

Judo - Ju-Jutsu

Karate - Kickboxing

Shigeru

Nakamura

(1894 - 1969)

Okinawan Kenpo

Robert

Boggs

Kenukan Ryu

拳友館琉

Seiyu

Oyata

(1928 - 2012)

Ryukyu Kenpo

Karate - Tuite

Travis

Boggs

Kenukan Ryu

Bushidokan Ryu

Judo - Ju-Jutsu

Karate - Kickboxing

Part 2: Shigeru Nakamura 中村茂 Lineage - Shorin-Ryu 少林流 (Shuri-Te 首里手 & Tomari-Te 泊手) Branch

Satunushi

“Tode”

Sakugawa

(1733 - 1815)

Sokon

“Bushi”

Matsumura

(1809 - 1896)

Anko

Itosu

(1831 - 1915)

Kosaku

Matsumora

(1829 - 1898)

Kentsu

Yabu

(1866 - 1937)

Chomo

Hanashiro

(1869 - 1945)

Chotoku

Kyan

(1870 - 1945)

Choki

Motobu

(1871 - 1944)

Shigeru

Nakamura

(1894 - 1969)

Okinawan Kenpo

Part 3: Shigeru Nakamura 中村茂 Lineage - Shorei-Ryu 昭霊流 (Naha-Te 那覇手) Branch

Ryu Ryu Ko

(c. 1873-1915)

China

Seisho

Arakaki

(1840 - 1920)

Kanryo

Higaonna

(1853 - 1917)

Kitoku

"Bushi"

Sakiyama

(1830 - 1914)

Shinkichi

Kuniyoshi

(c. 1848 - 1926)

Shigeru

Nakamura

(1894 - 1969)

Okinawan Kenpo

Part 4: Seiyu Oyata 親田清勇 Lineage

Shigeru

Nakamura

(1894 - 1969)

Okinawan Kenpo

Wakinaguri

Tan Mei

Uhugushuku

Tan Mei

Choyu

Motobu

(1857 - 1928)

Motobu Ryu

Seikichi

Uehara*

(1904 - 2004)

* Indirect

(Training Group)

Seiyu

Oyata

(1928 - 2012)

Ryukyu Kenpo

Karate - Tuite

Part 5: Jim Harrison - Bushidokan-Ryu Lineage - Matsubayashi-Ryu 松林流 Branch

Satunushi

“Tode”

Sakugawa

(1733 - 1815)

Sokon

“Bushi”

Matsumura

(1809 - 1896)

Anko

Itosu

(1831 - 1915)

Kosaku

Matsumora

(1829 - 1898)

Chotoku

Kyan

(1870 - 1945)

Choki

Motobu

(1871 - 1944)

Shoshin

Nagamine

(1907 - 1997)

Matsubayashi Ryu

Ankichi

Arakaki

(1899 - 1927)

James

Wax

(1940 - 2010)

Matsubayashi Ryu

Jim

Harrison

Bushidokan Ryu

Judo - Ju-Jutsu

Karate - Kickboxing

Part 6: Jim Harrison - Bushidokan-Ryu Lineage - Judo 柔道 - Japanese Ju-Jutsu 日本柔術 - Brazilian Jiu-Jitsu Branch

Dr. Jigoro

Kano

(1860 - 1938)

Kodokan Judo

Mitsuyo

Maeda

(1878 - 1941)

Carlos

Gracie

(1902 - 1994)

Brazilian Jiu-Jitsu

Helio

Gracie

(1913 - 2009)

Brazilian Jiu-Jitsu

Flavio

Behring*

Brazilian

Jiu-Jitsu

Dr. Sung Jae

Park

Korean Yudo

Federation

Robert

Whelan

(1931 - 2011)

Kodokan Judo

Wrestling

Robert

Kurth

Kodokan Judo

Japanese Ju-Jutsu

* Indirect

(Affiliation)

Jim

Harrison

Bushidokan Ryu

Judo - Ju-Jutsu

Karate - Kickboxing

Kenukan Academy

220 W. Cedar St.

Olathe, KS

66061

 

913.782.5425

kenukan@aol.com

Contact Us

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

220 West Cedar St. • Olathe, KS • 66061 • Tel: 913.782.5425 • E-Mail: kenukan@aol.com

© 2022 KENUKAN ACADEMY.  ALL RIGHTS RESERVED.